Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
  • Chúc mừng năm mới211
  • DNU12011_1
  • DNU22011_2
  • DNU22011_3
  • DNU42011_4
  • DNU52011_5
TTSố văn bảnTrích yếu
1 292/QĐ-HĐT Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại viên chức của trường Đại học Đồng Nai
2 20/2020/TT-BGDĐT Thông tư Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học công lập
3 40/2020/TT-BGDDT Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
4 04/2021/TT-BGD-ĐT Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
5 03/2021/TT-BGDĐT Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
6 02/2021/TT-BGDDT Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
7 02/2021/TT-BGDDT Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập
8 01/2021/TT-BGDĐT Thông tư Quy định mã số, chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập