Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
  • HPNY 2023Happy new year 2023
  • Chúc mừng 20.112021_11_20
  • DNU52011_5
  • DNU12011_1
  • DNU22011_2
TTSố văn bảnTrích yếu
1 1173/HD-ĐHĐN Hướng dẫn trình tự, thủ tục thưc hiện việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và tương đương thuộc Trường PTTHSP trực thuộc Trường ĐHĐN
2 01-HD/TU Hướng dẫn về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo
3 77/2021/NĐ-CP Nghị Định Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
4 1291/QĐ-ĐHĐN V/v Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ Bảo vệ, Trường Đại học Đồng Nai
5 754/SNV-QLBC&CCVC Về việc thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định
6 02-QĐ/TU Về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý
7 112/2020/NĐ-CP Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
8 04/2022/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập