Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Tìm kiếm
Tìm thấy 38 văn bản
TTSố văn bảnTrích yếu
Data pager
Data pager
12
Page size:
PageSizeComboBox
select
 38 items in 2 pages
1 85/2023/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
2 13045/HD-UBND Về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước năm 2023 và các năm tiếp theo
3 31-QĐ/TU Quy định kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị
4 923/QĐ-ĐHĐN Nội quy làm việc của Trường Đại học Đồng Nai
5 22-QĐ/TU Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử
6 21-QĐ/TU Quy định về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý
7 11-QĐ/TU Quy định về trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trong việc lãnh đạo thực hiện QCDC Cơ sở
8 1173/HD-ĐHĐN Hướng dẫn trình tự, thủ tục thưc hiện việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và tương đương thuộc Trường PTTHSP trực thuộc Trường ĐHĐN
9 1291/QĐ-ĐHĐN V/v Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ Bảo vệ, Trường Đại học Đồng Nai
10 02-QĐ/TU Về tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý
11 07-HD/BTCTU Một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ
12 9-QĐ/TU Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
13 10-QĐ/TU Quy định về công tác quy hoạch cán bộ
14 50/QĐ-ĐHĐN V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường Đại học Đồng Nai
15 Số 03/2022/TT-BNV Thông tư Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương
16 03/2021/TT-BNV Thông tư sửa đổi, bổ sung chế độ, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
17 304/QĐ-ĐHĐN Quyết định ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với viên chức và người lao động lập thành tich xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ của Trường Đại học Đồng Nai
18 1099/QĐ-ĐHĐN Ban hành quy định chế độ làm việc của giảng viên trường Đại học Đồng Nai
19 809/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Quy định nghỉ không hưởng lương đối với viên chức và người lao động của trường Đại học Đồng Nai
20 Nghị quyết 169/NQ-HĐT Nghị quyết ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong trường ĐH Đồng Nai

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 10
Hôm nay 1127
Hôm qua 1827
Cao nhất (01.09.2023) 26305
Tổng cộng 991,759