Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 857 145
 
Time 09.01.2018 02:28 | View 2,234

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

  1. Lãnh đạo phòng

 THÔNG TIN CÁ NHÂN  LĨNH VỰC CÔNG TÁC

Họ và tên: Võ Hồng Phúc

Chức vụ: Trưởng phòng

Chức danh: Giảng viên

Email: vohongphuc2006@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0913742010

1. Điều hành công việc chung của Phòng
2. Phụ trách:
- Công tác chính trị tư tưởng, an ninh nội bộ, an ninh trường học;
        - Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng;
        - Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc trường;
- Công tác tổ chức: Thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường;
- Công tác cán bộ: Tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, ký hợp đồng và chấm dứt hợp đồng;
- Chủ trì việc xây dựng đề án Vị trí việc làm, Tinh giản biên chế hàng năm;
- Chủ trì xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động, Quy chế làm việc của Trường và các quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường;
- Chủ trì hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật và các báo cáo thường kỳ cho Ban Giám hiệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và Sở Nội vụ hoặc khi có yêu cầu;
- Công tác kê khai tài sản cá nhân hàng năm;
- Công tác xử lý vi phạm nội quy, quy chế, kỷ luật cơ quan của công chức, viên chức và người lao động;
- Phối hợp với các đơn vị khác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Nhà trường;
- Thư ký các cuộc họp Ban Giám hiệu

Họ và tên: Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Chức danh: Giảng viên

Email: nguyentuanit@gmail.com

Điện thoại:

CQ: 0613 857 145

DĐ: 0966 200 678

1.Tham mưu:
- Công tác tổ chức: Thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường;
- Công tác cán bộ: Tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, ký hợp đồng và chấm dứt hợp đồng;
2. Phụ trách:
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động đi học trong nước và nước ngoài;
- Công tác thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển ngạch, chuyển loại viên chức;
- Công tác đánh giá công chức, viên chức và người lao động hằng năm;
- Các công tác về lương, hưu trí, kéo dài thời gian công tác và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động;
- Quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị;
- Quản lý phần mềm nhân sự nội bộ và online do Sở Nội vụ quản lý;
- Quản lý công tác tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, hợp đồng làm việc đối với công chức, viên chức và người lao động;
- Tổ chức xây dựng đề án Vị trí việc làm, Tinh giản biên chế
- Tổ chức thực hiện công tác đánh giá công vụ 6 tháng và cả năm hàng năm;
- Tham gia xử lý các trường hợp công chức, viên chức và người lao động vi phạm Luật Viên chức, Luật Lao động, nội quy, quy chế,…;
- Tham gia xây dựng hoặc điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động, Quy chế làm việc của Trường và các quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Đồng Nai;
- Làm các báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các cơ quan khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

Họ và tên: Phí Hữu Hào

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Chức danh: Chuyên viên

Email: hao.dhdn@gmail.com

Điện thoại: 0983744577

1.Tham mưu:


2. Phụ trách:

 

2. Chuyên viên và nhân viên

 

Bài liên quan

Giới thiệu chung
1

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thư điện tử Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Thư điện tử DNPU
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu D(CĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 30
Hôm nay 297
Hôm qua 219
Cao nhất (22.05.2017) 762
Tổng cộng 220,088