Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
LÃNH ĐẠO

Họ và tên: Ths. Hồ Văn Phong

Chức vụ: Trưởng phòng,

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0903836393

Email: phonghv@dnpu.edu.vn

Nhiệm vụ:

Chỉ đạo, điều hành công việc chung của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Phụ trách:

1. Tổ chức bộ máy
1.1 Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trường, của các đơn vị; Hướng dẫn thành lập hội đồng trường Trường phổ thông thực hành Sư phạm, Trường Mầm non Thực hành;
1.2 Tham mưu xây dựng đề án thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, chia, tách, đổi tên, chuyển đổi các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Trường;
1.3 Thực hiện nhiệm vụ dân vận chính quyền, quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động
2.1 Tham mưu công tác quy hoạch các chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng. Thực hiện quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Trường;
2.2 Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sử dụng và quản lý; đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động;
2.3 Xây dựng vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng viên chức trong tổng số viên chức được giao;
2.4 Xây dựng quy định chế độ làm việc của giảng viên; viên chức, người lao động thuộc Trường;
2.5 Hướng dẫn, tổ chức thực hiện đánh giá công vụ, đánh giá kết quả làm việc, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động;
2.6 Hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác kê khai tài sản theo quy định.
2.7 Làm thường trực Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tuyển dụng, Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng lương; Phối hợp với các đơn vị liên quan trong giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến viên chức và người lao động trong Trường.
2.8 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Nhà trường.

 

Họ và tên: ThS. Phí Hữu Hào

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0983744577

Email: phihuuhao@gmail.com

Nhiệm vụ:

Giúp Trưởng phòng phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng phòng, giải quyết các công việc do Trưởng phòng giao và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về thực hiện nhiệm vụ được giao. Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các công việc gồm:

1. Hành chính:
1.1. Quản lý, tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ theo quy định; kiểm soát văn bản trước khi phát hành.
1.2 .Tổ chức thực hiện hiện đại hóa nền hành chính, bao gồm: Kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phương thức làm việc; nội quy làm việc, hiện đại hóa công sở.
1.3. In ấn tài liệu phục vụ các hoạt động chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ban Giám hiệu.
1.4. Tham mưu thực hiện công tác dân quân tự vệ, quản lý công tác an ninh trật tự, bảo vệ tài sản, phòng chống dịch bệnh... của toàn Trường.
1.5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông của Trường. Thiết lập và duy trì quan hệ công tác với các cơ quan báo chí và các cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông.
1.6 .Tham mưu, thực hiện công tác lễ tân, phục vụ các sự kiện, công tác vệ sinh, tạp vụ chăm sóc cảnh quan, mảng xanh của trường và các công tác khác theo sự phân công, chỉ đạo của BGH
1.7.Chủ trì phối hợp các đơn vị để điều hành hoạt động của Bộ phận một cửa theo quy định.
1.8. Làm thành viên thường trực Hội đồng thi đua- khen thưởng Trường.
1.9.Quản lý xe công.
2. Tổng hợp, thư ký:
2.1. Tổng hợp: Xây dựng, theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển, các chương trình, kế hoạch công tác, nhiệm vụ được giao của Trường; xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất.
2.2. Thư ký, xây dựng kế hoạch, lịch làm việc và chuẩn bị các chuyến đi công tác của lãnh đạo Trường.
2.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Nhà trường, Lãnh đạo phòng.
 
CHUYÊN VIÊN

Họ và tên: Nguyễn Hữu Nam

Chức vụ: Chuyên viên, phụ trách Quản trị

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0982941136

Email: nguyenhuunam86@gmail.com

Nhiệm vụ:

Phụ trách công tác Quản trị tổ chức thực hiện bao gồm:
1. Trang thiết bị, cơ sở vật chất:
1.1 Tham mưu trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện việc quản trị, quản lý sử dụng toàn bộ hệ thống thiết bị của toàn Trường và trường trực thuộc.
1.2 Phối hợp tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư hoặc phản biện mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, bổ sung, nâng cấp các công trình, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Trường. Theo dõi hiệu quả sử dụng tài sản của trường phục vụ công tác học tập, giảng dạy, làm việc, nghiên cứu.
1.3 Tổ chức quản lý, nhập kho, phân phối sử dụng, theo dõi bão quản, bảo trì, sửa chữa, thay thế, đánh giá định kỳ và đề xuất các giải pháp khác liên quan đến các công trình xây dựng cơ bản, cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, các phương tiện làm việc, dạy, học và nghiên cứu…;
1.4  Xây dựng nội quy, quy chế, quy định, sửa chửa bổ sung theo thực tế về quản lý, sử dụng – bảo quản tài sản, nhà cửa và các công trình công cộng cũng như các trang thiết bị;
1.5 Phối hợp thực hiện hồ sơ quản lý tài sản.
1.6 Tổ chức thực hiện quản lý, giám sát, vận hành hệ thống phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, Khu liên hợp thể thao (Nhà thi đấu, Sân vận động, Nhà kho, Sân Tennis...)
- Tổ chức thực hiện công tác kiểm kê, thanh lý tài sản định kỳ và đột xuất.
- Phối hợp với các bộ phận chức năng liên quan nghiệm thu các công trình xây dựng mới, các công trình sửa chữa, cải tạo, nhận bàn giao và có kế hoạch đưa các công trình đó vào sử dụng có hiệu quả.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan, tổ chức và triển khai công tác phòng chống thiên tai và phòng cháy chữa cháy của Trường.
- Tổ chức thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của BGH Nhà Trường.
2. Công việc về hỗ trợ kỹ thuật cơ bản (Internet,website, điện, nước,…)
2.1 Tổ chức thực hiện đảm bảo công tác điện, nước, triển khai thực hiện các chính sách tiết kiệm và vệ sinh toàn cơ sở chính để phục vụ toàn bộ các hoạt động của trường, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ này tại các cơ sở khác còn lại của trường.
2.2 Tổ chức thực hiện công tác trang bị, quản lý, bảo trì hệ thống âm thanh, máy chiếu, tivi, máy lạnh, máy uống nước và các thiết bị văn phòng, các thiết bị giảng đường, phòng học… của Trường.
2.3 Tổ chức thực hiện các công việc phục vụ giảng đường, phòng học, phòng họp, hội trường, hội thảo, hội nghị và các sự kiện cấp đơn vị, cấp trường..
2.4 Tổ chức thực hiện các công tác quản lý, cập nhật nội dung, tin tức website, trang mạng xã hội
2.5 Phối hợp trong việc tổ chức thực hiện các công tác quản lý, quản trị các phòng học ở các cơ sở.
2.6 Tham mưu xây dựng, quản lý và điều hành hệ thống mạng thông tin trong nhà trường.
 

Họ và tên: CN. Lý Thị Thơm

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0974366800

Email: thom06061988@gmail.com

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho Trưởng phòng các lĩnh vực công tác sau:
1. Đào tạo, bồi dưỡng
- Học Sau đại học;
- Học Lý luận chính trị;
- BD Chức danh nghề nghiệp;
- BD theo vị trí việc làm;
- BD An ninh – quốc phòng;
- BD lãnh đạo, quản lý;
2. Báo cáo về đào tạo, bồi dưỡng (theo mục 1).
3. Thư ký ghi biên bản trong cuộc họp của lãnh đạo phòng với BGH và lãnh đạo các đơn vị; (ND liên quan tới đào tạo, bồi dưỡng VC, và các ND khác liên quan tới TCCB khi Lãnh đạo
phòng giao)
4. Tổng hợp báo cáo tháng của các đơn vị trong phòng, trường. (ND liên quan tới đào tạo, bồi dưỡng VC, và các ND khác liên
quan tới TCCB khi Lãnh đạo phòng giao)
5. Theo dõi, quản lý, cập nhật phần mềm quản lý ngành nội vụ.
6. Theo dõi, quản lý, cập nhật thông tin viên chức trên trang thông tin khoa học của Trường.
7. Phối hợp với các đơn vị khi có yêu cầu. (ND liên quan tới đào tạo, bồi dưỡng VC, và các ND khác liên quan tới TCCB khi
Lãnh đạo phòng giao)
8. Quản lý tài sản phòng TC-HC và QT (sổ sách về hồ sơ liên quan Tổ chức cán bộ)
9. Rà soát đảm bảo trong các nội dung tham mưu theo đúng quy định, không bị lỗi chính tả, ngữ nghĩa, …
10. Phối hợp với đồng chí Quỳnh về công tác cán bộ ở đơn vị Khoa, bộ môn, Trường PTTHSP (trên cơ sở đề nghị của Lãnh đạo phòng)
11. Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Họ và tên: Th.S Đỗ Bảo Đức

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0938106345

Email:

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho lãnh đạo phòng các lĩnh vực công tác sau:
1. Tham mưu công tác an ninh, trật tự trong toàn Trường.
2. Xây dựng và theo dõi, đôn đốc lịch trực của bảo vệ, dân quân tự vệ, giữ xe cơ quan và lễ tân.
3. Thực hiện việc theo dõi công tác vệ sinh môi trường.
4. Phối hợp, tham gia công tác đánh giá công vụ (của các đơn vị Khoa, Bộ môn, Trường PTTHSP) 6 tháng và cả năm hàng năm.
5. Phối hợp thực hiện và làm tốt công tác thông tin trong các hoạt động của Phòng hoặc Phòng chủ trì để đưa tin lên website của Phòng và lưu làm tư liệu.
6. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch dân quân tự vệ theo hướng dẫn của cấp trên.
7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, huấn luyện lực lượng tự vệ theo quy định.
8. Tổ chức lực lượng tự vệ trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tài sản trong các ngày lễ, các ngày trọng đại của Nhà nước.
9. Thực hiện các báo cáo tổng hợp (của các đơn vị Khoa, Bộ môn, Trường PTTHSP) và theo phân công của lãnh đạo phòng.
10. Thư ký các cuộc họp thuộc lĩnh vực phụ trách.
11. Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

 


 

Họ và tên: CN. Trịnh Xuân Đức

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0947 959 279

Email: ductrinh.ubnd@gmail.com

Nhiệm vụ:

 

Tham mưu cho lãnh đạo phòng một số nội dung công việc cụ thể như sau:

1. Công tác thi đua khen thưởng; Tham mưu trong việc tổ chức thực hiện Luật Thi đua – Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Giúp việc cho Hội đồng thi đua Trường về tiêu chuẩn, tiêu chí, kế hoạch, chương trình các phong trào thi đua; Thư ký Hội đồng thi đua- khen thưởng

2. Thu nhận và xử lý hồ sơ xét duyệt các danh hiệu thi đua, khen thưởng. Hoàn chỉnh hồ sơ để Hiệu trưởng quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng. Cập nhật hồ sơ thi đua – khen thưởng lên phần ngành Nội vụ tại địa chỉ (http://tcnn.snv.dongnai.gov.vn) và Websie của Phòng.
3. Tham mưu công tác cải cách hành chính, hành chính công, bộ phận một cửa.
4. Phối hợp, tham gia công tác đánh giá công vụ (các đơn vị Phòng, Trung tâm, Trường MNTH) 6 tháng và cả năm hàng năm.
5. Phối hợp thực hiện và làm tốt công tác thông tin trong các hoạt động của Phòng hoặc Phòng chủ trì để đưa tin lên website của Phòng và lưu làm tư liệu. 
6. Theo dõi xử lý, điều động lái xe theo phê duyệt của Lãnh đạo phòng và Ban Giám hiệu Nhà trường.
7. Theo dõi việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa xe định kỳ. 
8. Giám sát đối chiếu các chứng từ thanh quyết toán xăng dầu, mua bảo hiểm, kiểm định xe định kỳ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong vận hành sử dụng xe công.
9. Thực hiện các báo cáo tổng hợp (các đơn vị Phòng, Trung tâm, Trường MNTH) và theo phân công của lãnh đạo phòng.
10. Thư ký họp giao ban cơ quan và các cuộc họp thuộc lĩnh vực phụ trách.
11. Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

 

Họ và tên: CN. Phan Thị Thanh Hương

Chức vụ: Văn thư

Chức danh: văn thư

Điện thoại: 0907091717

Email:

Nhiệm vụ:

  Tham mưu cho lãnh đạo phòng các lĩnh vực công tác sau:
1. Thực hiện công tác văn thư theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 15/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và quản lý con dấu theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
2. Theo dõi và quản lý Văn phòng điện tử tại địa chỉ (http://vpdt.dnpu.edu.vn) và  văn bản đến của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ (https://eoffice.moet.gov.vn/).
3. Tiếp nhận, bảo quản và chuyển công văn, tài liệu, thư báo, bưu phẩm, điện tín… đúng địa chỉ, chính xác, kịp thời.
4. Trình, chuyển giao văn bản đi/ đến cho các đơn vị, cá nhân sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu.
5. Kiểm tra thể thức văn bản đi, phát hành văn bản đi theo đúng quy định
6. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.
7. Nhân bản tài liệu, tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị, các hoạt động, sự kiện của Nhà trường.
8. Sắp xếp công văn lưu, cuối mỗi tháng đóng thành hồ sơ đưa vào lưu trữ hợp lý, khoa học để phục vụ tốt cho việc khai thác tài liệu; chuyển tài liệu về kho lưu trữ kịp thời đúng quy định.
9. Hỗ trợ công tác lễ nghi, khánh tiết để phục vụ các cuộc họp, hội nghị, sự kiện hoạt động của Trường.
10. Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

 
 

Họ và tên: CN. Vũ Minh Hồng

Chức vụ: Lưu trữ viên

Chức danh: Lưu trữ viên

Điện thoại: 0915986839

Email:

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho lãnh đạo phòng các lĩnh vực công tác sau:
1. Quản lý, theo dõi kho lưu trữ của Trường.
2. Phục vụ các hoạt động khai thác tài liệu tại kho lưu trữ theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng.
3. Hướng dẫn viên chức và người lao động trong Nhà trường lập hồ sơ và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giao nộp về kho lưu trữ của Nhà trường theo quy định.
4. Thu thập, bổ sung hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ cơ quan.
5. Lập danh mục hồ sơ lưu trữ.
6. Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, sắp xếp hồ sơ, tài liệu.
7. Bảo đảm bí mật, an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ theo quy định nhà nước.
8. Làm thủ tục tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo quy định pháp luật.
9. Tham gia công tác lễ nghi khánh tiết để phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hoạt động của Trường.
10. Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.
 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0983380068

Email:

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho lãnh đạo phòng thực hiện một số nhiệm vụ công việc như sau:

1. Chịu trách nhiệm mảng thông tin của phòng (công văn đi, đến, văn thư đến các đơn vị lưu trữ,  thực hiện các báo cáo thường niên và đột xuất…)
2. Trực phòng để đáp ứng nhu cầu để xuất phòng học thêm, phòng dạy bù của giảng viên và sinh viên ngoài thời khóa biểu.
3. Phục vụ các công tác khác khi cần để đảm bảo duy trì nề nếp dạy, học, lễ hội của nhà trường như giúp việc để phục vụ kịp thời cho công tác dạy và học, công tác thi và các sinh hoạt khác của nhà trường.
4. Theo dõi chấm công làm ngoài giờ ở nhà học A, B, Hội trường 200,300,800 và các vị trí khác tại cơ sở 1
5. Quản lí kho lễ phục tốt nghiệp: cấp phát lễ phục theo kế hoạch của Nhà trường
6. Sắp xếp phòng học hệ chính quy theo thời khóa biểu của Nhà trường và các lớp liên kết với các sở ban ngành, các lớp thuê mướn. Sắp xếp phòng thi, ra sơ đồ phòng thi của hệ chính quy và các hệ VLVH theo kế hoạch
7. Thực hiện khánh tiết tại các hội trường, giảng đường
8. Rà soát đảm bảo trong các nội dung tham mưu theo đúng quy định, không bị lỗi chính tả,
ngữ nghĩa, …
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
10. Thực hiện hồ sơ kiểm định chất lượng về cơ sở vật chất 
11. Tổng hợp, lưu trữ hồ sơ đề xuất, sửa chữa, mua sắm theo yêu cầu của các đơn vị

 

Họ và tên: Phí Thị Sáu

Chức vụ: chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0919261540

Email:

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho lãnh đạo phòng một số công việc như sau:

1. Thực hiện công tác kiểm kê, thanh lý tài sản hàng năm, giữ sổ tài sản  và theo dõi tài sản mua sắm hằng năm  của các đơn vị tăng trong năm,so sánh , đối chiếu với sổ kế toán của trường
2. Tổng hợp danh sách đề nghị thanh lý, hủy bỏ tài sản công cụ dụng cụ của các đơn vị đưa lên
3. Thực hiện các văn bản, giấy tờ, quyết định liên quan tới công tác kiểm kê trình BGH phê duyệt và triển khai thực hiện…
4. Giải quyết thu dọn những tài sản, công cụ dụng cụ hư hỏng mục lát của các đơn vi sau khi đã làm xong thủ tục trình ký Ban Giám Hiệu hoặc Hội Đồng Kiểm kê.
5. Theo dõi hoặc giải quyết  tài sản luân chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác để tiếp tục sử dụng.
6. Lưu các giấy tờ liên quan đến tài sản,CCDC của các đơn vị như luân chuyển , mượn…. Lưu hồ sơ hằng năm về công tác kiểm kê
9. Rà soát đảm bảo trong các nội dung tham mưu theo đúng quy định, không bị lỗi chính tả,
ngữ nghĩa, …
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác
do lãnh đạo phòng phân công.

 

Họ và tên: Nguyễn Đức Long

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại:

Email:

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho lãnh đạo phòng một số nội dung công việc như sau:

1. Phụ trách công tác thiết bị tại HT200; HT300; các phòng học lý thuyết có thiết bị tại nhà học A; nhà học B; nhà học D – tại cơ sở 1 
2. Hỗ trợ công tác thiết bị tại nhà học C – tại cơ sở 1
3. Hỗ trợ công tác kiểm kê tài sản tại các vị trí được phân công
4.Tham gia các công tác khác khi lãnh đạo yêu cầu

 

Họ và tên: Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại:

Email:

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho lãnh đạo phòng một số công việc như sau:

1. Phụ trách hệ thống mạng của Nhà trường tại cơ sở 1
2. Phụ trách công tác thiết bị tại HT800 tại cơ sở 1
3. Hỗ trợ công tác kiểm kê tài sản tại các vị trí được phân công
4. Hỗ trợ công tác Điện và thiết bị khi có yêu cầu tại Cơ sở 1
5. Tham gia các công tác khác khi lãnh đạo yêu cầu

 

Họ và tên: Trần Thuận Hòa

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0997898989

Email:

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho lãnh đạo phòng một số công việc như sau:

1. Phụ trách công tác thiết bị tại các phòng thực hành máy tính của nhà học D – Tại cơ sở 1
2. Phụ trách mảng truyền thông, đăng bài trên webside của Nhà trường
3. Hỗ trợ công tác kiểm kê tài sản tại các vị trí được phân công
4. Chụp và sao chép hình ảnh tại các hội nghị, sự kiện của Nhà trường
5. Hỗ trợ công tác liên quan đến đường truyền mạng internet của Nhà trường
6. Tham gia các công tác khác khi lãnh đạo yêu cầu

 

Họ và tên: Lại Quang Tiến

Chức vụ: chuyên viên

Chức danh: chuyên viên

Điện thoại: 0911522809

Email:

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho lãnh đạo phòng một số công việc như sau:

1. Phụ trách công tác thiết bị tại 40 phòng học nhà học C – Tại cơ sở 1
2. Hỗ trợ công tác thiết bị tại HT200; HT300; các phòng học lý thuyết có thiết bị tại nhà học A, nhà học B, nhà học D – Tại cơ sở 1
3. Hỗ trợ công tác kiểm kê tài sản tại các vị trí được phân công
4. Tham gia các công tác khác khi lãnh đạo yêu cầu

 

Họ và tên: Lê Ngọc Kiên

Chức vụ: chuyên viên

Chức danh: chuyên viên

Điện thoại:

Email:

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho lãnh đạo phòng một số công việc như sau:

1. Phụ trách công tác thiết bị tại các phòng thực hành máy tính và lý thuyết tại các nhà học: A, B, C, D, HT 500 chỗ tại Cơ sở 3
2. Phụ trách công tác PCCC tại Cơ sở 3
3. Phụ trách công tác Điện tại Cơ sở 3
4. Hỗ trợ công tác kiểm kê tài sản tại các vị trí được phân công
5. Tham gia các công tác khác khi lãnh đạo yêu cầu

 

Họ và tên: Lê Minh Hải

Chức vụ:

Chức danh: chuyên viên

Điện thoại:

Email:

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho lãnh đạo phòng một số công việc như sau:

1. Phụ trách công tác nước tại cơ sở 1 và cơ sở 3 (không bao gồm khu vực KTX): bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy bơm nước đảm bảo nước sinh hoạt phục vụ công tác giảng dạy, học tập và các công tác khác của Nhà trường tại Cơ ở 1 và Cơ sở 3
2. Hỗ trợ công tác kiểm kê tài sản tại các vị trí được phân công
3. Đảm bảo hệ thống máy bơm nước phục vụ công tác PCCC tại Cơ sở 1
4. Tham gia các công tác khác khi lãnh đạo yêu cầu

 

Họ và tên: Phan Thế Chung

Chức vụ: lái xe

Chức danh: lái xe

Điện thoại: 0939354030

Email:

Nhiệm vụ:

-1. Chịu trách nhiệm bảo quản và sử dụng ôtô, phục vụ công tác của Trường theo sự phân công, điều động của Trưởng phòng.
2. Lái xe phải có mặt ở cơ quan theo giờ làm việc đã quy định để nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. Khi có lệnh điều xe, lái xe phải có mặt đúng giờ tại địa điểm được ghi trong lệnh điều xe.
3. Lái xe phải tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc, luật lệ giao thông, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện cũng như hàng hóa vận chuyển. Không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác khi làm nhiệm vụ; sẵn sàng làm việc ngoài giờ, đi công tác xa khi cần thiết. Thái độ phục vụ nghiêm túc, tác phong lịch sự, tận tình. Đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
4. Lái xe phải thực hiện đúng thời gian, lộ trình theo lệnh điều xe. Mọi trường hợp thay đổi lộ trình phải có ý kiến của người sử dụng ô tô và phải báo cáo cho Trưởng phòng.
5. Mỗi xe được giao cho một lái xe quản lý; lái xe có trách nhiệm vệ sinh xe sạch sẽ; thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch được duyệt.
6. Chỉ được sử dụng xe khi có lệnh điều xe; không sử dụng xe vào việc riêng; không cho người khác điều khiển xe, không cho xe ra khỏi cơ quan khi chưa có ý kiến của người có thẩm quyền.
7. Khi xe đang hoạt động trên đường, nếu xảy ra mất an toàn về người và phương tiện, lái xe phải xử lý theo quy định của luật giao thông đường bộ và báo ngay cho Trưởng phòng, đồng thời liên hệ với cơ quan cấp bảo hiểm trách nhiệm dân sự để phối hợp giải quyết.
8. Lái xe được trang bị các phương tiện và được hưởng chế độ làm việc ngoài giờ theo quy định của Trường.
9. Vào Quý IV hàng năm, lái xe có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, kiểm định kỹ thuật của xe cho năm sau, báo cáo Trưởng phòng trước ngày 20 tháng 11.
10. Khi xe đến kỳ bảo trì, bảo dưỡng, lái xe làm giấy đề nghị (nêu rõ lý do bảo trì, bảo dưỡng và dự trù kinh phí theo báo giá) trình lãnh đạo phòng phê duyệt.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
 

Họ và tên: Đặng Hồng Kiên

Chức vụ: Nhân viên

Chức danh: Lái xe

Điện thoại: 0913109129

Email:

Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm bảo quản và sử dụng ô tô, phục vụ công tác của Trường theo sự phân công, điều động của Trường phòng.

- Có mặt ở cơ quan theo giờ làm việc đã quy định để nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. Khi có lệnh điều xe, lái xe phải có mặt đúng giờ tại địa điểm được ghi trong lệnh điều xe.

- Lái xe phải tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc, luật lệ giao thông, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện cũng như hàng hóa vận chuyển. Không sử  dụng rượu, bia và các chất kích thích khác khi làm nhiệm vụ; sẵn sàng làm việc ngoài giờ, đi công tác xa khi cần thiết. Thái độ phục vụ nghiêm túc, tác phong lịch sự, tận tình. Đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

- Lái xe phải thực hiện đúng thời gian, lộ trình theo lệnh điều xe. Mọi trường hợp thay đổi lộ trình phải có ý kiến của người sử dụng ô tô và phải báo cáo cho Trưởng phòng.

- Mỗi xe được giao cho một lái xe quản lý; lái xe có trách nhiệm vệ sinh xe sạch sẽ; thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch được duyệt.

- Chỉ được sử dụng xe khi có lệnh điều xe; không sử dụng xe vào việc riêng; không cho người khác điều khiển xe, không cho xe ra khỏi cơ quan khi chưa có ý kiến của người có thẩm quyền.

- Khi xe đang hoạt động trên dường, nếu xảy ra mất an toàn về người và phương tiện, lái xe phải xử lý theo quy định của luật Giao thông dường bộ và báo ngay cho Trưởng phòng, đồng thời liên hệ với cơ quan cấp bảo hiểm trách nhiệm dân sự để phối hợp giải quyết.

- Lái xe được trang bị các phương tiện và được hưởng chế độ làm việc ngoài giờ theo quy định của Trường.

- Vào Quý IV hàng năm, lái xe có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, kiểm định kỹ thuật của xe cho năm sau, báo cáo Trưởng phòng trước ngày 20 tháng 11.

Khi xe đến kỳ bảo trì, bảo dưỡng, lái xe làm giấy đề nghị (nêu rõ lý do bảo trì, bảo dưỡng và dự trù kinh phí theo báo giá) trình lãnh đạo phòng phê duyệt.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

Họ và tên: Lê Văn Nghị

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Bảo vệ

Điện thoại: 0983544480

Email: levannghi1010@gmail.com

Nhiệm vụ:

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 7
Hôm nay 2177
Hôm qua 866
Cao nhất (01.09.2023) 26305
Tổng cộng 1,010,565