Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 857 145
 
LÃNH ĐẠO

Họ và tên: ThS. Võ Hồng Phúc

Chức vụ: Trưởng Phòng

Chức danh: Giảng viên

Điện thoại: 0913742010

Email: vohongphuc2006@yahoo.com.vn

Nhiệm vụ:

1. Điều hành công việc chung của Phòng.

2. Phụ trách:

            - Công tác chính trị tư tưởng, an ninh nội bộ, an ninh trường học;

            - Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng;

            - Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc trường;

            - Công tác tổ chức: Thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường;

            - Công tác cán bộ: Tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, ký hợp đồng và chấm dứt hợp đồng;

            - Chủ trì việc xây dựng đề án Vị trí việc làm, Tinh giản biên chế hàng năm;

            - Chủ trì xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động, Quy chế làm việc của Trường và các quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường;

            - Chủ trì hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật và các báo cáo thường kỳ cho Ban Giám hiệu, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và Sở Nội vụ hoặc khi có yêu cầu;

            - Công tác kê khai tài sản cá nhân hàng năm;

            - Công tác xử lý vi phạm nội quy, quy chế, kỷ luật cơ quan của công chức, viên chức và người lao động;

            - Phối hợp với các đơn vị khác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Nhà trường;

            - Thư ký các cuộc họp Ban Giám hiệu.

Họ và tên: GVC. TS. Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Chức danh: Giảng viên chính

Điện thoại: 0966 200 678

Email: nguyentuanit@gmail.com

Nhiệm vụ:

1.Tham mưu:

            - Công tác tổ chức: Thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường;

            - Công tác cán bộ: Tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, ký hợp đồng và chấm dứt hợp đồng;

2. Phụ trách:

            - Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động đi học trong nước và nước ngoài;

            - Công tác thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển ngạch, chuyển loại viên chức;

            - Công tác đánh giá công chức, viên chức và người lao động hằng năm;

            - Các công tác về lương, hưu trí, kéo dài thời gian công tác và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động;

            - Quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị;

            - Quản lý phần mềm nhân sự nội bộ và online do Sở Nội vụ quản lý;

            - Quản lý công tác tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, hợp đồng làm việc đối với công chức, viên chức và người lao động;

            - Tổ chức xây dựng đề án Vị trí việc làm, Tinh giản biên chế

            - Tổ chức thực hiện công tác đánh giá công vụ 6 tháng và cả năm hàng năm;

            - Tham gia xử lý các trường hợp công chức, viên chức và người lao động vi phạm Luật Viên chức, Luật Lao động, nội quy, quy chế,…;

            - Tham gia xây dựng hoặc điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động, Quy chế làm việc của Trường và các quy định về chức năng, nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Đồng Nai;

            - Làm các báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Nội vụ và các cơ quan khác thuộc lĩnh vực phụ trách.

Họ và tên: ThS. Phí Hữu Hào

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0983744577

Email: phihuuhao@gmail.com

Nhiệm vụ:

1. Tham mưu cho Trưởng phòng:

- Công tác cải cách hành chính, xây dựng văn phòng 01 cửa và kế hoạch thực hiện cải cách thủ tục hành chính.

- Công tác thi đua khen thưởng, xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo Giáo dục.

2. Phụ trách các mảng công tác sau:

- Bảo quản, sử dụng các loại con dấu của Trường và các văn bản, các loại giấy tờ, tài liệu theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc, chế độ quản lý và bảo mật của Nhà nước;

- Kiểm tra thể thức, tính hợp pháp của các văn bản đi của các đơn vị trong nội bộ Trường;

- Quản lý điều hành, theo dõi việc sử dụng hệ thống văn phòng điện tử, hệ thống website và email của Trường hoạt động thường xuyên, ổn định;

- Theo dõi xử lý, điều động lái xe theo phê duyệt của Ban Giám hiệu Nhà trường; - Theo dõi việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa xe theo quy trình kỹ thuật; Thanh quyết toán xăng dầu, mua bảo hiểm, kiểm định xe định kỳ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong vận hành sử dụng xe công;

- Theo dõi, quản lý và phân công lịch trực hàng tháng của bảo vệ, y tế, ký túc xá, công tác phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ, giữ xe cơ quan và lễ tân … tại Trường và các đơn vị;

- Công tác an ninh trật tự và an toàn tài sản của cơ quan (Phụ trách lực lượng bảo vệ Trường hợp đồng)

- Thư ký cuộc họp giao ban hàng tháng của Trường;

- Viết bài, biên tập bài thuộc lĩnh vực được phân công để đưa lên website;

- Làm báo cáo công tác tháng, học kỳ, năm học và các loại báo cáo khác theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và các cơ quan khác thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Phụ trách công tác lễ tân, khánh tiết và chào cờ hàng tháng;

- Lập kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm, các trang thiết bị phục vụ công tác của Phòng.

- Công tác văn thư lưu trữ.

- Kiểm kê tài sản hàng năm.

- Quản lý các hợp đồng dịch vụ của Trường.

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên: ThS. Võ Thị Ngọc Quỳnh

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0913148285

Email: ngocquynhtcktcn@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Quản lý, cập nhật và bổ sung hồ sơ của công chức, viên chức, người lao động khi có thay đổi vào hồ sơ cá nhân, phần mềm nội bộ và online;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá công chức, viên chức hàng năm;

- Theo dõi viên chức tập sự và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp;

- Lập thông báo, hướng dẫn và tổng hợp kết quả kê khai tài sản, kê khai thu nhập cá nhân hàng năm của công chức, viên chức và người lao động;

- Tham gia công tác lập kế hoạch về quy hoạch;

- Tham gia công tác tuyển dụng, và hợp đồng lao động;

- Viết bài, biên tập bài thuộc lĩnh vực được phân công để đưa lên website của Phòng;

- Tham gia soạn thảo xây dựng các dề án Vị trí việc làm, Tinh giảm biên chế các khoa, bộ môn;

- Giúp việc cho Hội đồng kỷ luật của trường thực hiện các văn bản theo trình tự thủ tục và xử lý hồ sơ của viên chức và người lao dộng vi phạm nội quy, quy chế hoặc pháp luật của nhà nước;

- Dự thảo các báo cáo theo công việc được phân công;

- Thư ký ghi biên bản các cuộc họp của Phòng;

- Một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Họ và tên: CN. Phạm Thị Thanh Hiên

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0936190386

Email: ptthien@dnpu.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến tiền lương, các chế độ chính sách, quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động;

- Theo dõi và xử lý hồ sơ xét nâng lương, vượt khung, thâm niên nghề của công chức, viên chức và người lao động hàng tháng;

- Tham gia công tác nâng bậc lương trước thời hạn;

- Hướng dẫn các thủ tục cấp sổ Bảo hiểm xã hội;

- Đối chiếu bảng lương, bảo hiểm với phòng Kế hoạch – Tài chính hàng tháng;

- Thực hiện công tác kiểm tra, cập nhật, bổ sung hồ sơ của từng công chức, viên chức và người lao động trong toàn trường vào hồ sơ cá nhân, phần mềm nội bộ và online;

- Theo dõi và thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ phép, nghỉ không hưởng lương cho công chức, viên chức và người lao động theo quy định;

- Viết bài, biên tập bài thuộc lĩnh vực được phân công để đưa lên wesbsite của Phòng;

- Một số công việc khác khi được lãnh đạo phòng phân công.

Họ và tên: CN. Phan Thị Thanh Hương

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại:

Email:

Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận và và đăng ký văn bản đến;

- Trình, chuyển giao văn bản đến cho các đơn vị, cá nhân sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu;

- Giúp lãnh đạo phòng theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến;

- Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số, ngày, tháng; đóng dấu mức độ khẩn, độ mật;

- Đăng ký làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi;

- Sắp xếp và bảo quản phục vụ công tác tra cứu, sử dụng tài liệu;

- Quản ký sổ sách và cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý văn bản, làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho công chức, viên chức và người lao động;

- Bảo quản, sử dụng các loại con dấu của cơ quan theo đúng quy định;

- Sử dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ cơ quan. Quản lý hồ sơ của Trường tại Dịch vụ công và Trung tâm Hành chính công của tỉnh;

- Quản lý quỹ phòng;

- Mua sắm thiết bị và văn phòng phẩm.

Họ và tên: CN. Đỗ Bảo Đức

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại:

Email:

Nhiệm vụ:

- Tham gia công tác thi đua khen thưởng;

- Cập nhật hồ sơ thi đua - khen thưởng lên phần mềm và online do Sở Nội vụ quản lý;

(http://tcnn.snv.dongnai.gov.vn);

- Xây dựng kế hoạch dân quân tự vệ theo năm học;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng cháy chữa cháy hàng năm;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, huấn luyện lực lượng tự vệ;

- Xây dựng phương án và tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở của trường;

- Tổ chức lực lượng tự vệ trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tài sản trong các ngày lễ, các ngày trọng đại của đất nước;

- Thực hiện các báo cáo về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;

- Bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy như hệ thống máy bơm, hệ thống ống lăng vòi phun, hệ thống bình chữa cháy cầm tay, hệ thống báo cháy tự động… đảm bảo các thiết bị hoạt động hiệu quả;

- Theo dõi, sữa chữa nhỏ điện cơ quan;

- Một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Họ và tên: CN. Phí Thị Sáu

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại:

Email:

Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng và trực tiếp tổ chức thực hiện các công tác về kiểm kê, quản lý tài sản;

- Thực hiện các đề xuất về chế độ của cán bộ - viên chức trong Phòng;

- Giám sát công tác thực hiện nội quy, công tác an ninh trật tự, an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, xây dựng - sửa chữa tại các cơ sở;

- Tham gia tổ chức các hoạt động lễ tết;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

Họ và tên: Lý Thị Thơm

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0974366800

Email: thomly6688@gmail.com

Nhiệm vụ:

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thông tin khoa học
Quản lý đảng viên
Thư điện tử DNPU
E - Office Bộ GDĐT
Hệ thống Quản lý ngành Nội vụ
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 22
Hôm nay 248
Hôm qua 246
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 328,420