Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 857 145
 
LÃNH ĐẠO

Họ và tên: GVC. TS. Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng - Phụ trách Phòng

Chức danh: Giảng viên chính

Điện thoại: 0966 200 678

Email: nguyentuanit@gmail.com

Nhiệm vụ:

Điều hành công việc chung của phòng.
Phụ trách trực tiếp các công tác sau:
- Công tác tư tưởng chính trị, an ninh nội bộ, an ninh trường học
- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về việc công tác thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc Trường.
- Công tác cán bộ: Tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, ký hợp đồng và chấm dứt hợp đồng.
- Chủ trì xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động, Quy chế làm việc của Trường và các Quy định về chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường.
- Chủ trì hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật và các báo cáo thường kỳ cho Ban Giám hiệu, Bộ GD và ĐT, UBND tỉnh và Sở Nội vụ khi có yêu cầu.
- Xác minh hồ sơ, lý lịch của công chức, viên chức và người lao động.
- Công tác xử lý vi phạm nội quy, quy chế, kỷ luật cơ quan của  công chức, viên chức và người lao động.
- Phối hợp với các đơn vị khác kiểm tra, đôn đốc, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức và người lao động
- Công tác thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển chức danh nghề nghiệp.
- Công tác đánh giá viên chức và người lao động hàng năm.
- Công tác về lương (nâng lương thường xuyên, trước thời hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề, …), hưu trí, kéo dài thời gian công tác và các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động.
- Công tác tập sự, bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và người lao động.
- Tổ chức xây dựng Đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế.
- Tham gia xử lý các trường hợp công chức, viên chức và người lao động vi phạm Luật Viên chức, Luật Lao động, Nội quy, Quy chế.
- Tham gia xây dựng, điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, quy định về chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường.

Họ và tên: ThS. Phí Hữu Hào

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0983744577

Email: phihuuhao@gmail.com

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho Trưởng phòng:
- Công tác cải cách hành chính, xây dựng văn phòng 01 cửa và kế hoạch thực hiện cải cách thủ tục hành chính.
Phụ trách các mảng công tác sau:
- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng.
- Công tác thi đua khen thưởng, xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục.
- Bảo quản, sử dụng các loại con dấu của Trường và các văn bản, các loại giấy tờ, tài liệu theo đúng quy định, đảm bảo nguyên tắc, chế độ quản lý và bảo mật của Nhà nước.
- Kiểm tra thể thức, tính hợp pháp của các văn bản đi của các đơn vị trong nội bộ Trường.
- Quản lý điều hành, theo dõi việc sử dụng hệ thống văn phòng điện tử, hệ thống website và email của Trường hoạt động thường xuyên, ổn định.
- Theo dõi xử lý, điều động lái xe theo phê duyệt của Ban Giám hiệu Nhà trường; Theo dõi việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa xe theo quy trình kỹ thuật; Thanh quyết toán xăng dầu, mua bảo hiểm, kiểm định xe định kỳ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong vận hành sử dụng xe công.
- Theo dõi, quản lý và phân công lịch trực hàng tháng của bảo vệ, y tế, công tác phòng cháy chữa cháy, dân quân tự vệ, giữ xe cơ quan và lễ tân.
- Công tác an ninh trật tự và an toàn tài sản của cơ quan (Phụ trách lực lượng bảo vệ Trường hợp đồng).
- Thư ký cuộc họp giao ban hàng tháng của Trường.
- Viết bài, biên tập bài thuộc lĩnh vực được phân công để đưa lên Website phòng và của Trường.
- Làm báo cáo công tác tháng, học kỳ, năm học và các loại báo cáo khác theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và các cơ quan khác thuộc lĩnh vực phụ trách.
- Phụ trách công tác lễ tân, khánh tiết và chào cờ hàng tháng.
- Lập kế hoạch mua sắm văn phòng phẩm, các trang thiết bị phục vụ công tác của Phòng.
- Công tác văn thư lưu trữ.
- Kiểm kê tài sản hàng năm.

 

CHUYÊN VIÊN

Họ và tên: ThS. Võ Thị Ngọc Quỳnh

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0913148285

Email: ngocquynhtcktcn@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Phụ trách các Khoa, Bộ môn và Trường trực thuộc về các lĩnh vực:
+ Quản lý, cập nhật và bổ sung hồ sơ của công chức, viên chức và người lao động khi có thay đổi vào hồ sơ cá nhân, phần mềm nội bộ (Pmis).
+ Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá công chức, viên chức hàng năm.
+ Theo dõi viên chức tập sự và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp;  chuyển chức danh nghề nghiệp, chuyển loại viên chức.
+ Thực hiện công tác đánh giá công vụ 6 tháng và cả năm hàng năm.
+ Tham gia công tác quy hoạch.
+ Tham gia công tác tuyển dụng viên chức.
- Viết bài, biên tập bài thuộc lĩnh vực được phân công để đưa lên Website của Phòng.
- Cập nhật lịch công tác lên website của phòng;
- Tham gia soạn thảo, xây dựng các Đề án Vị trí việc làm, Tinh giản biên chế.
- Giúp việc cho Hội đồng kỷ luật của Trường thực hiện các văn bản theo trình tự thủ tục và xử lý hồ sơ của viên chức và người lao động vi phạm nội quy, quy chế hoặc pháp luật của nhà nước.
- Dự thảo các báo cáo theo công việc được phân công.
- Thư ký ghi biên bản các cuộc họp của Phòng.
- Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

 

Họ và tên: CN. Nguyễn Thị Hòa Vân

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0914352813

Email:

Nhiệm vụ:

- Phụ trách các Phòng và Trung tâm thuộc về các lĩnh vực:
+ Quản lý, cập nhật và bổ sung hồ sơ của công chức, viên chức và người lao động khi có thay đổi vào hồ sơ cá nhân, phần mềm nội bộ (Pmis).
+ Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá công chức, viên chức hàng năm.
+ Theo dõi viên chức tập sự và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp; chuyển chức danh nghề nghiệp, chuyển loại viên chức.
+ Thực hiện công tác đánh giá công vụ 6 tháng và cả năm hàng năm.
+ Tham gia công tác quy hoạch.
+ Tham gia công tác tuyển dụng viên chức.
- Viết bài, biên tập bài thuộc lĩnh vực được phân công để đưa lên Website của Phòng.
- Tham gia soạn thảo, xây dựng các Đề án Vị trí việc làm, Tinh giản biên chế.
- Giúp việc cho Hội đồng kỷ luật của Trường thực hiện các văn bản theo trình tự thủ tục và xử lý hồ sơ của viên chức và người lao động vi phạm nội quy, quy chế hoặc pháp luật của nhà nước.
- Dự thảo các báo cáo theo công việc được phân công.
- Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng 

Họ và tên: CN. Lý Thị Thơm

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0974366800

Email: thom06061988@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch và theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức và người lao động hàng năm và theo quy định.
- Dự thảo các báo cáo về công tác đào tạo, bồi dưỡng.
- Tham mưu cho lãnh đạo phòng việc chọn cử viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn và lý luận chính trị.
- Cập nhật danh sách viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng khi được phê duyệt vào phần mềm ngành Nội vụ (http://tcnn.snv.dongnai.gov.vn/).
- Theo dõi và tổng hợp kết quả đào tạo, bồi dưỡng hàng năm.
- Tham gia xây dựng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, viên chức quản lý.
- Viết bài, biên tập bài thuộc lĩnh vực được phân công để đưa lên Website của Phòng.
- Theo dõi, cập nhật thông tin viên chức trên trang Thông tin khoa học của Trường (http://scv.dnpu.edu.vn/).
- Quản lý, cập nhật và bổ sung hồ sơ của công chức, viên chức và người lao động khi có thay đổi vào phần mềm ngành Nội vụ (http://tcnn.snv.dongnai.gov.vn/).
- Thực hiện các báo cáo khi lãnh đạo phòng yêu cầu.
- Một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

 

Họ và tên: CN. Nguyễn Thị Phương Thanh

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0908839086

Email:

Nhiệm vụ:

- Thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến tiền lương, các chế độ chính sách, quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động.
- Theo dõi và xử lý hồ sơ xét nâng lương thường xuyên, trước thời hạn, vượt khung, thâm niên nghề của công chức, viên chức và người lao động.
- Đối chiếu bảng lương, bảo hiểm với phòng Kế hoạch-Tài chính theo quý.
- Theo dõi và thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ phép, nghỉ không hưởng lương cho công chức, viên chức và người lao động theo quy định.
- Thực hiện các chính sách liên quan đến nghỉ hưu, nghỉ việc và chấm dứt hợp đồng làm việc.
- Viết bài, biên tập bài thuộc lĩnh vực được phân công để đưa lên Website của Phòng.
- Công tác Kê khai tài sản thu nhập cá nhân:  Lập thông báo, hướng dẫn và tổng hợp kết quả kê khai tài sản, kê khai thu nhập cá nhân hàng năm của công chức, viên chức và người lao động.
- Kiểm tra hồ sơ các hợp đồng thỉnh giảng các khoa đề nghị, trình Trưởng phòng.
- Một số công việc khác khi được lãnh đạo phòng phân công.
 

Họ và tên: Th.S Đỗ Bảo Đức

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0938106345

Email:

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho Trưởng phòng:
- Công tác thi đua khen thưởng.
- Cập nhật hồ sơ thi đua – khen thưởng lên phần ngành Nội vụ (http://tcnn.snv.dongnai.gov.vn).
- Xây dựng kế hoạch dân quân tự vệ theo năm học.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng cháy chữa cháy hàng năm.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, huấn luyện lực lượng tự vệ.
- Xây dựng phương án và tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở của trường.
- Tổ chức lực lượng tự vệ trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tài sản trong các ngày lễ, các ngày trọng đại của đất nước.
- Thực hiện các báo cáo về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
- Bảo quản thiết bị phòng cháy chữa cháy như hệ thống máy bơm, hệ thống ống lăng vòi phun, hệ thống bình chữa cháy cầm tay, hệ thống báo cháy tự động đảm bảo các thiết bị hoạt động hiệu quả.
- Một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

Họ và tên: CN. Phí Thị Sáu

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0919261540

Email:

Nhiệm vụ:

- Tham mưu cho lãnh đạo phòng và trực tiếp tổ chức thực hiện các công tác về kiểm kê, quản lý tài sản. 
- Theo dõi chỉ số điện, nước của các chủ dịch vụ thuê tại Trường hàng tháng.
- Tham gia công tác thực hiện nội quy về công tác an ninh trật tự, an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, xây dựng - sửa chữa tại các cơ sở.
- Theo dõi và kiểm kê sổ tài sản của Phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
- Báo cáo cơ sở vật chất của Trường.

 

Họ và tên: CN. Phan Thị Thanh Hương

Chức vụ: Văn thư

Chức danh: văn thư

Điện thoại: 0907091717

Email:

Nhiệm vụ:

  - Phụ trách văn phòng điện tử.
- Tiếp nhận và cập nhật văn bản đến.
- Trình, chuyển giao văn bản đến cho các đơn vị, cá nhân sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu.
- Giúp lãnh đạo phòng theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.
- Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số, ngày, tháng; đóng dấu mức độ khẩn, độ mật.
- Đăng ký làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi.
- Tiếp nhận và cập nhật văn bản đến của Bộ GD&ĐT (https://eoffice.moet.gov.vn/).
- Sắp xếp và bảo quản phục vụ công tác tra cứu, sử dụng tài liệu.
- Quản lý sổ sách và cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý văn bản, làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho công chức, viên chức và người lao động;
- Bảo quản, sử dụng các loại con dấu của cơ quan theo đúng quy định.
- Sử dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ cơ quan. Quản lý hồ sơ của Trường tại Dịch vụ công và Trung tâm Hành chính công của tỉnh.
- Quản lý quỹ phòng.
- Mua sắm thiết bị và văn phòng phẩm.

 

 

Họ và tên: CN. Phạm Thị Thanh Hiên

Chức vụ: Văn thư

Chức danh: văn thư

Điện thoại: 0936190386

Email: ptthien@dnpu.edu.vn

Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận và đăng ký văn bản đến.
- Trình, văn bản đến và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu.
- Giúp lãnh đạo phòng theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.
- Kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày; ghi số, ngày, tháng; đóng dấu mức độ khẩn, độ mật theo quy định.
- Đăng ký làm thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi.
- Sắp xếp và bảo quản phục vụ công tác tra cứu, sử dụng tài liệu.
- Quản lý sổ sách và cơ sở dữ liệu đăng ký, quản lý văn bản, làm thủ tục cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho công chức, viên chức và người lao động.
- Bảo quản, sử dụng các loại con dấu của cơ quan theo đúng quy định.
- Sử dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ cơ quan. Quản lý hồ sơ của Trường tại Dịch vụ công và Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

Họ và tên: CĐ. Vũ Minh Hồng

Chức vụ: Lưu trữ viên

Chức danh: Lưu trữ viên

Điện thoại: 0915986839

Email:

Nhiệm vụ:

- Phụ trách, quản lý kho lưu trữ của Trường.
- Hướng dẫn công chức, viên chức trong nhà trường lập hồ sơ và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giao nộp về kho lưu trữ của nhà trường.
- Thu thập, bổ sung hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ cơ quan.
- Lập danh mục hồ sơ lưu trữ.
- Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, sắp xếp hồ sơ, tài liệu.
- Bảo đảm bí mật, an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ theo quy định nhà nước.
- Phục vụ việc khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ.
- Lựa chọn hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu, để giao nộp vào lưu trữ lịch sử.
- Làm thủ tục tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo quy định pháp luật.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công
 

Họ và tên: CĐ. Hà Thị Thu

Chức vụ: Y sĩ

Chức danh: Y sĩ

Điện thoại: 0984385978

Email:

Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế của trường theo từng năm học, trình lãnh đạo phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Sơ cứu thương và xử lý các bệnh thông thường cho công chức, viên chức và sinh viên; quản lý thiết bị, tủ thuốc và dụng cụ y tế đúng quy định. Thực hiện đúng quy trình cấp phát thuốc và lập báo cáo định kỳ.
- Tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ, quản lý hồ sơ sức khỏe của học sinh- sinh viên.
- Tổ chức tốt các chương trình y tế học đường.
- Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị chỉ đạo thực hiện các yêu cầu về vệ sinh trường học, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh khu nội trú, bán trú theo qui định hiện hành.
- Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện các công tác tuyên truyền về giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh theo lịch hoạt động của nhà trường và theo nhu cầu y tế của địa phương.
- Sơ kết, tổng kết công tác y tế học đường, lập các báo cáo thống kê về y tế theo quy định.
- Đảm bảo lịch trực thường xuyên tại cơ quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
 

Họ và tên: TC. Nguyễn Duy Phương

Chức vụ: Y sĩ

Chức danh: Y sĩ

Điện thoại: 0904970881

Email:

Nhiệm vụ:

- Sơ cứu thương và xử lý các bệnh thông thường cho công chức, viên chức và sinh viên; quản lý thiết bị, tủ thuốc và dụng cụ y tế đúng quy định. Thực hiện đúng quy trình cấp phát thuốc.
- Tham gia thực hiện khám sức khỏe định kỳ, quản lý hồ sơ sức khỏe của học sinh- sinh viên.
- Tham gia các chương trình y tế học đường.
- Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị chỉ đạo thực hiện các yêu cầu về vệ sinh trường học, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh khu nội trú, bán trú theo qui định hiện hành.
- Tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện các công tác tuyên truyền về giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh theo lịch hoạt động của nhà trường và theo nhu cầu y tế của địa phương.
- Đảm bảo lịch trực thường xuyên tại cơ quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
 

Họ và tên: Trần Đức Biền

Chức vụ: Giữ xe

Chức danh: Giữ xe

Điện thoại:

Email:

Nhiệm vụ:

- Giữ xe tại bãi xe công chức, viên chức và người lao động tại cơ sở 1.
- Phối hợp công tác phòng chống cháy nổ tại cơ sở 1.
 

Họ và tên: Lưu Văn Phan

Chức vụ: Giữ xe

Chức danh: Giữ xe

Điện thoại: 0976013472

Email:

Nhiệm vụ:

- Giữ xe tại bãi xe công chức, viên chức và người lao động tại cơ sở 1.
- Phối hợp công tác phòng chống cháy nổ tại cơ sở 1.
 

Họ và tên: Phan Thế Chung

Chức vụ: lái xe

Chức danh: lái xe

Điện thoại: 0939354030

Email:

Nhiệm vụ:

- Lái xe phục vụ các hoạt động của Trường theo kế hoạch; 
- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, kịp thời đề xuất sửa chữa các hư hỏng; định kỳ đề xuất bảo dưỡng, bảo trì xe nhằm sử dụng xe một cách có hiệu quả nhất.
- Thực hiện lái xe cho một số công tác khác theo điều động của Ban Giám hiệu và của Phòng.
 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Chuẩn

Chức vụ: Lái xe

Chức danh: Lái xe

Điện thoại: 0913736568

Email:

Nhiệm vụ:

- Lái xe phục vụ các hoạt động của Trường theo kế hoạch; 
- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, kịp thời đề xuất sửa chữa các hư hỏng; định kỳ đề xuất bảo dưỡng, bảo trì xe nhằm sử dụng xe một cách có hiệu quả nhất.
- Thực hiện lái xe cho một số công tác khác theo điều động của Ban Giám hiệu và của Phòng.
 

Họ và tên: Lê Văn Minh

Chức vụ: lái xe

Chức danh: Lái xe

Điện thoại: 0918991743

Email:

Nhiệm vụ:

- Lái xe phục vụ các hoạt động của Trường theo kế hoạch; 
- Thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện, kịp thời đề xuất sửa chữa các hư hỏng; định kỳ đề xuất bảo dưỡng, bảo trì xe nhằm sử dụng xe một cách có hiệu quả nhất.
- Thực hiện lái xe cho một số công tác khác theo điều động của Ban Giám hiệu và của Phòng.
 

Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Trúc

Chức vụ: Phục vụ

Chức danh: Phục vụ

Điện thoại: 0356059536

Email:

Nhiệm vụ:

- Thực hiện các công tác về Lễ tân; Khánh tiết trong các cuộc họp, hội nghị của Trường;
- Chuẩn bị phòng họp, phục vụ nước cho các cuộc họp của Trường.
- Dọn vệ sinh phòng họp, phòng Ban Giám hiệu.
- Khánh tiết.
 

LIÊN KẾT

Văn phòng điện tử
Thông tin khoa học
Quản lý đảng viên
Thư điện tử DNPU
Phần mềm số hoá
E - Office Bộ GDĐT
Hệ thống Quản lý ngành Nội vụ
Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 18
Hôm nay 103
Hôm qua 194
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 477,522