Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
LÃNH ĐẠO

Họ và tên: GVC. TS. Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng - Phụ trách Phòng

Chức danh: Giảng viên chính

Điện thoại: 0966 200 678

Email: nguyentuanit@gmail.com

Nhiệm vụ:

Phụ trách chung các mặt hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
1. Công tác chính trị tư tưởng trong đội ngũ
2. Công tác tổ chức: Thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc Trường, xây dựng đề án Vị trí việc làm, đề án tinh giản biên chế, đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hàng năm.
3. Công tác cán bộ: Tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, chuyển công tác, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, chấm dứt HĐLV, HĐLĐ, thăng hạng CDNN.
4. Công tác đánh giá công chức, viên chức và người lao động hằng năm; Thường trực Hội đồng thi đua Trường.
5. Chỉ đạo công tác lương, bảo hiểm, hưu trí, kéo dài thời gian công tác và các chế độ chính sách khác đối với công chức, viên chức và người lao động.
6. Quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động.
7. Chủ trì hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật và các quy chế, quy định khi có yêu cầu
8. Chỉ đạo công tác đối ngoại, chuẩn bị và thực hiện tiếp khách đến thăm và làm việc với Trường.
9. Xác minh hồ sơ, lý lịch của công chức, viên chức và người lao động.
10. Tham mưu xử lý các trường hợp viên chức và người lao động vi phạm nội quy, quy chế, quy định cơ quan.
11. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện giờ giấc, nội quy, quy chế làm việc của Nhà trường; Việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ
12. Công tác xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú
13. Chỉ đạo việc bảo quản, sử dụng tài sản (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà và các công trình xây dựng khác gắn liền với đất); xe công và các dịch vụ khác.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Họ và tên: ThS. Phí Hữu Hào

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0983744577

Email: phihuuhao@gmail.com

Nhiệm vụ:

Giúp Trưởng phòng phụ trách một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng phòng, giải quyết các công việc do Trưởng phòng giao và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về thực hiện nhiệm vụ được giao. Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các công việc gồm:

 
CHUYÊN VIÊN

Họ và tên: ThS. Võ Thị Ngọc Quỳnh

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0913148285

Email: ngocquynhtcktcn@gmail.com

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho Trưởng phòng các lĩnh vực công tác sau:
1. Công tác tiếp nhận, tuyển hợp đồng lao động.
2. Quản lý, cập nhật và bổ sung hồ sơ của công chức, viên chức và người lao động khi có thay đổi vào hồ sơ cá nhân, phần mềm nội bộ (Pmis) đối với các Khoa, Bộ môn và Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm.
2. Tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá công chức, viên chức hàng năm.
3. Công tác tập sự và chuyển chức danh nghề nghiệp, chuyển loại viên chức.
4. Tham gia công tác quy hoạch, công tác đánh giá công vụ 6 tháng và cả năm hàng năm.
5. Tham gia xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ.
6. Viết bài, biên tập bài thuộc lĩnh vực được phân công và cập nhật lịch công tác lên Website của Phòng.
7. Tham gia soạn thảo, xây dựng các Đề án Vị trí việc làm.
8. Thư ký các cuộc họp thuộc lĩnh vực phụ trách.
9. Thực hiện một số công việc khác do Trưởng phòng phân công.

 

Họ và tên: CN. Nguyễn Thị Hòa Vân

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0392158289

Email:

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho Trưởng phòng các lĩnh vực công tác sau:
1. Tham gia công tác tuyển dụng viên chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
2. Quản lý, cập nhật và bổ sung hồ sơ của công chức, viên chức và người lao động khi có thay đổi vào hồ sơ cá nhân, phần mềm nội bộ (Pmis) đối với các Phòng, Trung tâm và Trường Mầm non Thực hành.
3. Tham gia xây dựng các quy định, quy chế phối hợp trong công tác đối với các đơn vị trong trường 
4. Tham gia công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức.
5. Tham gia công tác chuyển đổi vị trí công tác.
6. Tham gia soạn thảo, xây dựng các Đề án tinh giản biên chế, Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.
7. Viết bài, biên tập bài thuộc lĩnh vực được phân công để đưa lên Website của Phòng.
8. Thư ký các cuộc họp thuộc lĩnh vực phụ trách.
9. Thực hiện một số công việc khác do Trưởng phòng phân công
 

Họ và tên: CN. Lý Thị Thơm

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0974366800

Email: thom06061988@gmail.com

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho Trưởng phòng các lĩnh vực công tác sau:
1. Tổng hợp và xây dựng kế hoạch công tác Tháng của Phòng và Trường.
2. Thư ký họp Giao ban hàng tháng và các cuộc họp của Trưởng phòng.
3. Xây dựng kế hoạch và theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động hàng năm và theo quy định.
4. Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng định kỳ hàng quý.
5. Tham gia việc chọn cử viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn và lý luận chính trị.
6. Cập nhật danh sách viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng khi được phê duyệt vào phần mềm ngành Nội vụ (http://tcnn.snv.dongnai.gov.vn/).
7. Theo dõi, cập nhật thông tin viên chức trên trang Thông tin khoa học của Trường (http://scv.dnpu.edu.vn/).
8. Quản lý, cập nhật và bổ sung hồ sơ của công chức, viên chức và người lao động khi có thay đổi vào phần mềm ngành Nội vụ (http://tcnn.snv.dongnai.gov.vn/).
9. Viết bài, biên tập bài thuộc lĩnh vực được phân công để đưa lên Website của Phòng.
10. Tham gia công tác tiếp khách đến thăm và làm việc với Trường.
11. Thực hiện một số công việc khác do Trưởng phòng phân công.

 

Họ và tên: CN. Nguyễn Thị Phương Thanh

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0908839086

Email:

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho Trưởng phòng các lĩnh vực công tác sau:
1. Thực hiện các chế độ chính sách, quyền lợi của công chức, viên chức và người lao động.
2. Thực hiện xét nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn, vượt khung, thâm niên nghề của công chức, viên chức và người lao động.
3. Đối chiếu bảng lương, bảo hiểm với phòng Kế hoạch-Tài chính vào đầu mỗi quý (tháng 1, 4, 7, 10).
4. Theo dõi và thực hiện chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ phép, nghỉ không hưởng lương cho công chức, viên chức và người lao động theo quy định.
5. Thực hiện các chính sách liên quan đến nghỉ hưu, nghỉ việc và chấm dứt hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động.
6. Viết bài, biên tập bài thuộc lĩnh vực được phân công để đưa lên Website của Phòng.
7.  Công tác Kê khai tài sản thu nhập cá nhân: Lập thông báo, hướng dẫn và tổng hợp kết quả kê khai tài sản, kê khai thu nhập cá nhân hàng năm của công chức, viên chức và người lao động.
- Kiểm tra hồ sơ các hợp đồng thỉnh giảng các khoa đề nghị, trình Trưởng phòng.
8. Thư ký các cuộc họp thuộc lĩnh vực phụ trách.
9. Thực hiện một số công việc khác do Trưởng phòng phân công.
 

 

Họ và tên: Th.S Đỗ Bảo Đức

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0938106345

Email:

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho lãnh đạo phòng các lĩnh vực công tác sau:
1. Công tác thi đua khen thưởng. Tham mưu trong việc tổ chức thực hiện Luật Thi đua – Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Giúp việc cho Hội đồng thi đua Trường về tiêu chuẩn, tiêu chí, kế hoạch, chương trình các phong trào thi đua.
2. Thu nhận và xử lý hồ sơ xét duyệt các danh hiệu thi đua, khen thưởng. Hoàn chỉnh hồ sơ để Hiệu trưởng quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng. Cập nhật hồ sơ thi đua – khen thưởng lên phần ngành Nội vụ tại địa chỉ (http://tcnn.snv.dongnai.gov.vn) và Websie của Phòng.
3. Tham gia công tác cải cách hành chính, hành chính công.
4. Tham gia công tác đánh giá công vụ 6 tháng và cả năm hàng năm.
5. Tham gia công tác an ninh, trật tự trong toàn Trường. Theo dõi, đôn đốc lịch trực của bảo vệ, y tế, dân quân tự vệ, giữ xe cơ quan và lễ tân.
6. Thực hiện và làm tốt công tác thông tin trong các hoạt động của Phòng hoặc Phòng chủ trì để đưa tin lên website của Phòng và lưu làm tư liệu.
7. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch dân quân tự vệ theo hướng dẫn của cấp trên.
8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn, huấn luyện lực lượng tự vệ theo quy định.
9. Tổ chức lực lượng tự vệ trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an ninh trật tự và an toàn tài sản trong các ngày lễ, các ngày trọng đại của Nhà nước.
10. Theo dõi xử lý, điều động lái xe theo phê duyệt của Trưởng phòng và Ban Giám hiệu Nhà trường;
11. Theo dõi việc bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa xe định kỳ.
12. Thanh quyết toán xăng dầu, mua bảo hiểm, kiểm định xe định kỳ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong vận hành sử dụng xe công.
13. Thư ký các cuộc họp thuộc lĩnh vực phụ trách.
14. Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

 

Họ và tên: CN. Trịnh Xuân Đức

Chức vụ: Chuyên viên

Chức danh: Chuyên viên

Điện thoại: 0947 959 279

Email: ductrinh.ubnd@gmail.com

Nhiệm vụ:

Họ và tên: CN. Phan Thị Thanh Hương

Chức vụ: Văn thư

Chức danh: văn thư

Điện thoại: 0907091717

Email:

Nhiệm vụ:

  Tham mưu cho lãnh đạo phòng các lĩnh vực công tác sau:
1. Thực hiện công tác văn thư theo quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 15/03/2020 của Chính phủ về công tác văn thư và quản lý con dấu theo Nghị định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.
2. Theo dõi và quản lý Văn phòng điện tử tại địa chỉ (http://vpdt.dnpu.edu.vn) và  văn bản đến của Bộ GD&ĐT tại địa chỉ (https://eoffice.moet.gov.vn/).
3. Tiếp nhận, bảo quản và chuyển công văn, tài liệu, thư báo, bưu phẩm, điện tín… đúng địa chỉ, chính xác, kịp thời.
4. Trình, chuyển giao văn bản đi/ đến cho các đơn vị, cá nhân sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu.
5. Kiểm tra thể thức văn bản đi, phát hành văn bản đi theo đúng quy định;
6. Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết văn bản đến.
7. Nhân bản tài liệu, tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị, các hoạt động, sự kiện của Nhà trường.
8. Sắp xếp công văn lưu, cuối mỗi tháng đóng thành hồ sơ đưa vào lưu trữ hợp lý, khoa học để phục vụ tốt cho việc khai thác tài liệu; chuyển tài liệu về kho lưu trữ kịp thời đúng quy định.
9. Hỗ trợ công tác lễ nghi khánh tiết để phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hoạt động của Trường.
10. Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công

 
 

Họ và tên: CĐ. Vũ Minh Hồng

Chức vụ: Lưu trữ viên

Chức danh: Lưu trữ viên

Điện thoại: 0915986839

Email:

Nhiệm vụ:

Tham mưu cho lãnh đạo phòng các lĩnh vực công tác sau:
1. Quản lý, theo dõi kho lưu trữ của Trường.
2. Phục vụ các hoạt động khai thác tài liệu tại kho lưu trữ theo chỉ đạo của lãnh đạo phòng.
3. Hướng dẫn viên chức và người lao động trong Nhà trường lập hồ sơ và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu giao nộp về kho lưu trữ của Nhà trường theo quy định.
4. Thu thập, bổ sung hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ cơ quan.
5. Lập danh mục hồ sơ lưu trữ.
6. Phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, sắp xếp hồ sơ, tài liệu.
7. Bảo đảm bí mật, an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ theo quy định nhà nước.
8. Làm thủ tục tiêu hủy tài liệu hết giá trị theo quy định pháp luật.
9. Tham gia công tác lễ nghi khánh tiết để phục vụ các cuộc họp, hội nghị, hoạt động của Trường.
10. Thực hiện một số công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.
 

Họ và tên: Phan Thế Chung

Chức vụ: lái xe

Chức danh: lái xe

Điện thoại: 0939354030

Email:

Nhiệm vụ:

-1. Chịu trách nhiệm bảo quản và sử dụng ôtô, phục vụ công tác của Trường theo sự phân công, điều động của Trưởng phòng.
2. Lái xe phải có mặt ở cơ quan theo giờ làm việc đã quy định để nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. Khi có lệnh điều xe, lái xe phải có mặt đúng giờ tại địa điểm được ghi trong lệnh điều xe.
3. Lái xe phải tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc, luật lệ giao thông, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện cũng như hàng hóa vận chuyển. Không sử dụng rượu, bia và các chất kích thích khác khi làm nhiệm vụ; sẵn sàng làm việc ngoài giờ, đi công tác xa khi cần thiết. Thái độ phục vụ nghiêm túc, tác phong lịch sự, tận tình. Đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.
4. Lái xe phải thực hiện đúng thời gian, lộ trình theo lệnh điều xe. Mọi trường hợp thay đổi lộ trình phải có ý kiến của người sử dụng ô tô và phải báo cáo cho Trưởng phòng.
5. Mỗi xe được giao cho một lái xe quản lý; lái xe có trách nhiệm vệ sinh xe sạch sẽ; thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch được duyệt.
6. Chỉ được sử dụng xe khi có lệnh điều xe; không sử dụng xe vào việc riêng; không cho người khác điều khiển xe, không cho xe ra khỏi cơ quan khi chưa có ý kiến của người có thẩm quyền.
7. Khi xe đang hoạt động trên đường, nếu xảy ra mất an toàn về người và phương tiện, lái xe phải xử lý theo quy định của luật giao thông đường bộ và báo ngay cho Trưởng phòng, đồng thời liên hệ với cơ quan cấp bảo hiểm trách nhiệm dân sự để phối hợp giải quyết.
8. Lái xe được trang bị các phương tiện và được hưởng chế độ làm việc ngoài giờ theo quy định của Trường.
9. Vào Quý IV hàng năm, lái xe có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, kiểm định kỹ thuật của xe cho năm sau, báo cáo Trưởng phòng trước ngày 20 tháng 11.
10. Khi xe đến kỳ bảo trì, bảo dưỡng, lái xe làm giấy đề nghị (nêu rõ lý do bảo trì, bảo dưỡng và dự trù kinh phí theo báo giá) trình lãnh đạo phòng phê duyệt.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.
 

Họ và tên: Đặng Hồng Kiên

Chức vụ: Nhân viên

Chức danh: Lái xe

Điện thoại:

Email:

Nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm bảo quản và sử dụng ô tô, phục vụ công tác của Trường theo sự phân công, điều động của Trường phòng.

- Có mặt ở cơ quan theo giờ làm việc đã quy định để nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. Khi có lệnh điều xe, lái xe phải có mặt đúng giờ tại địa điểm được ghi trong lệnh điều xe.

- Lái xe phải tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc, luật lệ giao thông, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện cũng như hàng hóa vận chuyển. Không sử  dụng rượu, bia và các chất kích thích khác khi làm nhiệm vụ; sẵn sàng làm việc ngoài giờ, đi công tác xa khi cần thiết. Thái độ phục vụ nghiêm túc, tác phong lịch sự, tận tình. Đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ.

- Lái xe phải thực hiện đúng thời gian, lộ trình theo lệnh điều xe. Mọi trường hợp thay đổi lộ trình phải có ý kiến của người sử dụng ô tô và phải báo cáo cho Trưởng phòng.

- Mỗi xe được giao cho một lái xe quản lý; lái xe có trách nhiệm vệ sinh xe sạch sẽ; thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa theo kế hoạch được duyệt.

- Chỉ được sử dụng xe khi có lệnh điều xe; không sử dụng xe vào việc riêng; không cho người khác điều khiển xe, không cho xe ra khỏi cơ quan khi chưa có ý kiến của người có thẩm quyền.

- Khi xe đang hoạt động trên dường, nếu xảy ra mất an toàn về người và phương tiện, lái xe phải xử lý theo quy định của luật Giao thông dường bộ và báo ngay cho Trưởng phòng, đồng thời liên hệ với cơ quan cấp bảo hiểm trách nhiệm dân sự để phối hợp giải quyết.

- Lái xe được trang bị các phương tiện và được hưởng chế độ làm việc ngoài giờ theo quy định của Trường.

- Vào Quý IV hàng năm, lái xe có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, kiểm định kỹ thuật của xe cho năm sau, báo cáo Trưởng phòng trước ngày 20 tháng 11.

Khi xe đến kỳ bảo trì, bảo dưỡng, lái xe làm giấy đề nghị (nêu rõ lý do bảo trì, bảo dưỡng và dự trù kinh phí theo báo giá) trình lãnh đạo phòng phê duyệt.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công.

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 11
Hôm nay 149
Hôm qua 348
Cao nhất (07.09.2018) 1917
Tổng cộng 623,336