Theo đó, chuẩn nghề nghiệp giảng viên sư phạm bao gồm các tiêu chuẩn sau: