Logo Đại học Đồng Nai
slogan
02513 823 110
 
Time 20.07.2015 09:36 | View 4,810

DANH SÁCH XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2015

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức danh/

Chức vụ

Ngạch

Mã ngạch

HSL

Ngày hưởng

HSLM

Mốc tính mới

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Võ Văn Lý

Phòng CTSV

Phó Trưởng phòng

Giảng viên

15.111

3,66

01/10/2012

3,99

01/01/2015

BK UBND 2011- 2013

2

Phùng Ngọc Trơn

Bộ môn LLCT

Giáo viên

GV TH

15.113

4,65

01/01/2012

4,98

01/04/2014

CSTĐ cấp Tỉnh 2013

3

Nguyễn Thị Thu Lan

Khoa Ngoại ngữ

Giảng viên

Giảng viên

15.111

4,32

01/10/2012

4,65

01/01/2015

CSTĐ cấp Tỉnh 2013

4

Nguyễn Văn Nam

Khoa Ngoại ngữ

Giảng viên

Giảng viên

15.111

4,32

03/09/2012

4,65

03/12/2014

CSTĐ cấp Tỉnh 2013

5

Quách Văn Chương

Khoa SPKH TN

Giảng viên

Giảng viên

15.111

2,67

01/09/2012

3.00

01/12/2014

BK UBND 2012-2014

6

Đinh Văn Phúc

Khoa SPKH TN

Giảng viên

Giảng viên

15.111

3.00

01/09/2012

3.33

01/12/2014

Bài báo tạp chí quốc tế

7

Trần Công Đời

Khoa Tự nhiên

Giảng viên

Giảng viên

15.111 (A1)

2,67

03/09/2013

3,00

03/12/2015

Bài báo tạp chí quốc tế

8

Lê Thị Huyền

Bộ môn LLCT

Giảng viên

Giảng viên

15.111

3,66

01/01/2013

3,99

01/07/2015

BK UBND tỉnh NCKH

9

Vũ Thị Thanh Nga

Trường PT SPTH

Thư viện viên

Thư viện viên

17.170 (A1)

2,34

01/04/2013

2,67

01/07/2015

CSTĐ cấp Tỉnh 2013

10

Nguyễn Thị Quỳnh

Khoa TD-NH

Giảng viên

Giảng viên

15.111

3,00

03/09/2012

3,33

03//03/2015

BK UBND tỉnh ThS 2013

11

Lê Tiến

Phòng NCKH

Chuyên viên

Chuyên viên

01.003

3,66

04/01/2013

3,99

04/07/2015

BK UBND tỉnh ThS 2013

Bài liên quan

Thâm niên vượt khung 2022
Nâng lương thường xuyên 2022
Nâng lương trước hạn đợt 2.2021
Nâng lương trước hạn đợt 1.2021
Lương Thường Xuyên 2021
Nâng lương trước hạn 2021
Nâng phụ cấp vượt khung 2021
Danh sách nâng phụ cấp thâm niên vượt khung 2019.
Danh sách nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo 2019.
Danh sách nâng bậc lương thường xuyên 2019.
Danh sách nâng bậc lương trước hạn năm 2019.
Danh sách nâng bậc lương trước hạn năm 2018
Danh sách nâng bậc lương thường xuyên năm 2018
Nghị định số 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
Nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017.
Danh sách nâng lương trước thời hạn năm 2016
Danh sách nâng PCTN vượt khung năm 2015
Danh sách nâng bậc lương năm 2015
THÔNG TƯ số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 về Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 82/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 10/8/2005 về Sửa đổi, bổ sung thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT-BNV- BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức
12

LIÊN KẾT

Chính phủ
Bộ Nội vụ
Bộ Giáo dục và Đào tạo
UBND tỉnh Đồng Nai
Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
Tra cứu dịch vụ công
Hệ thống theo dõi, đánh giá
Tra cứu ĐTCĐ

Thống kê truy cập

Trực tuyến 3
Hôm nay 450
Hôm qua 347
Cao nhất (01.09.2023) 26305
Tổng cộng 992,978