Quyết định phê duyệt danh sách bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trương Đại học Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025
Cập nhật: 06.12.2021 09:57

Quyết định số 1313/QĐ-ĐHĐN ngày 25/10/2021 về việc phê duyệt danh sách bộ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025 (File đính kèm)

Quyết định số 158/QĐ-ĐHĐN ngày 08/02/2022 về việc phê duyệt danh sách bộ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Đồng Nai, nhiệm kỳ 2020-2025 (File đinh kèm)