Nhận xét, đánh giá
Cập nhật: 18.08.2021 09:54

1. Nhận xét, đánh giá viên chức trong 3 năm gần nhất. File đính kèm

2. Nhận xét, đánh giá viên chức trong thời gian giữ chức vụ. File đính kèm