Lịch Thi và Phỏng vấn viên chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019
Cập nhật: 10.06.2019 01:53

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ PHỎNG VẤN

Lịch Thi và Phỏng vấn viên chức kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2019