Kế hoạch thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, giai đoạn 2020-2025 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2025-2030
Cập nhật: 16.09.2022 02:25