Kế hoạch phỏng vấn viên chức
Cập nhật: 13.08.2015 04:27

KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2015

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo kế hoạch phỏng vấn viên chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30 ngày 17/8/2015

2. Địa điểm: Phòng họp A- Nhà hiệu bộ

3. Đối tượng: Tất cả các ứng viên tham gia xét tuyển ngạch chuyên viên và tương đương.

Trân trọng thông báo