Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2019
Cập nhật: 31.05.2019 02:54

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

1. Danh sách dự tuyển vị trí giảng viên, giáo viên. Xem chi tiết trong File đính kèm

2. Danh sách dự tuyển vị trí chuyên viên và tương đương. Xem chi tiết trong File đính kèm

Lưu ý: Nếu thông tin bị sai so với hồ sơ:

- Nhắp vào nút "Gửi ý kiến" ở cuối trang để gửi Ý kiến phản hồi.

- Liên hệ Hội đồng tuyển dụng để kịp thời điều chính.